Aktualności

Jaworzno, dnia 20.04.2018r.

OGŁOSZENIE dla uczestników i uczestniczek projektu O II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO (do pobrania)

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (Beneficjent) ogłasza II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO  w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem, który będzie prowadzony w terminie od  1 maja 2018 r. do 15 maja 2018r


Jaworzno, dnia 23.02.2018r.

OGŁOSZENIE dla uczestników i uczestniczek projektu O I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO (do pobrania)

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (Beneficjent) ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO  w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem, który będzie prowadzony w terminie od  1 marca 2018 r. do 15 marca 2018r

 


Jaworzno, dnia 26.10.2017r.

OGŁOSZENIE dla uczestników i uczestniczek projektu O II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO (do pobrania)

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (Beneficjent) ogłasza II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem, który będzie prowadzony w terminie od  1 listopada 2017 r. do 31 listopada 2017r


Jaworzno, dnia 19.10.2017r.

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW 

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem" złożonych w II naborze. (do pobrania)


Jaworzno, dnia 19.09.2017r.

OGŁOSZENIE dla uczestników i uczestniczek projektu O I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO (do pobrania)

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (Beneficjent) ogłasza I NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem, który będzie prowadzony w terminie od  1 października  2017 r. do 10 października 2017r


Jaworzno, dnia 12.09.2017r.

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW 

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem". (do pobrania)


Jaworzno, dnia 12.09.2017r.

OGŁOSZENIE dla uczestników i uczestniczek projektu O II NABORZE BIZNESPLANÓW (do pobrania)

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (Beneficjent) ogłasza II NABÓR BIZNESPLANÓW w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem, który będzie prowadzony w terminie od  2 października  2017 r. do 6 października 2017rJaworzno, dnia 08.08.2017r.

OGŁOSZENIE dla uczestników i uczestniczek projektu O NABORZE BIZNESPLANÓW (do pobrania)

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (Beneficjent) ogłasza I NABÓR BIZNESPLANÓW w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem, który będzie prowadzony w terminie od  1 września 2017 r. do 7 września 2017r


Jaworzno, dnia 17.07.2017r.

Rozpoczyna się realizacja wsparcia szkoleniowo - doradczego dla uczestników i uczestniczek projektu. Harmonogramy szkoleń do pobrania w zakładce "Formy wsparcia" 


Jaworzno, dnia 14.07.2017r.

W dniu 14.07.2017r. procedura rekrutacji uczestników do projektu została zakończona. Do projektu zostało zakwalifikowanych 30  osób. 


Jaworzno, dnia 05.07.2017r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ dokumentów rekrutacyjnych (wyniki z III-go etapu rekrutacji) - po procedurze odwoławczej:

Do kolejnego etapu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 30 osób, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną oraz najwyższą liczbę punktów. Osoby te zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym (etap IV).

W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów z rozmowy z Doradcą Zawodowym, w pierwszej kolejności na rozmowę z Doradcą Zawodowym będą zaproszone kolejne osoby z listy rezerwowej (osoby, które uzyskały weryfikację pozytywną  jednakże nie przeszły do 4 etapu rekrutacji ze względu na brak miejsc) celem uzupełnienia grupy docelowej projektu.


Jaworzno, dnia 19.06.2017r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ dokumentów rekrutacyjnych (wyniki z II-go etapu rekrutacji) 


Jaworzno, dnia 12.06.2017r.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.  Trwa ocena formalna złożonych formularzy. 


Jaworzno, dnia 26.05.2017r.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17  ogłasza nabór uczestników do projektu „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem”, który będzie prowadzony
w terminie od 5 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. (ogłoszenie o naborze).

W projekcie może wziąć udział osoba spełniająca łącznie wszystkie warunki:

  • Jest osobą w wieku powyżej 30 lat, tj. od dnia 30 urodzin (osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu),zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
  •  jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
  •  należy przynajmniej do jednej z poniższych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka),
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób: 16 kobiet i 14 mężczyzn.
Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Jaworznie oraz na stronie internetowej http://przedsiebiorczosc.cargo.edu.pl/.
Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Informujemy, iż nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent upubliczni na swojej stronie  internetowej „Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości”, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 5 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. w formie papierowej w zamkniętej kopercie zgodnie z instrukcją określoną w Regulaminie rekrutacji:

  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego): w Biurze Projektu w Jaworznie (adres: 43-603 Jaworzno ul. Karola Darwina 17 w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00)
  • lub za pośrednictwem placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Biura Projektu.