Do pobrania

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO - PROMOCYJNE UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

wzór oznakowania pomieszczenia


DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO


DOKUMENTY DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  -  zatwierdzony przez WUP  dn. 13.07.2017

Załączniki do regulaminu:

Zał_ 1 Biznesplan
Zał_ 1_1 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
Zał_ 1_2  Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy de minimis
zał_ 1_3 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis
Zał_ 1_4 Szczegółowe zestawienie towarów i usług do zakupienia 
Zał_ 1_5  Zbiór oświadczeń uczestnika

Zał_ 2 Karta oceny biznesplanu

Zał_ 3 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
Zał_ 3_1  Oświadczenie o dokonaniu zakupów 
Zał_ 3_2  Szcz_ zest_ towarów i usług_ których zakup został dokonany 

Zał_ 4 Wzór umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego
Zał_ 4_1harmonogram rzeczowo-finansowy 
Zał_ 4_2 Wzór aneksu do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego
Zał_ 4_3 oświadcz_ ON

Zał_ 5 Wzór wniosku o przyznanie  finansowego wsparcia pomostowego
zał_ 5_1 WZÓR karty oceny formalnej wniosku 
zał_ 5_2 WZÓR karty oceny merytorycznej wniosku

Zał_ 6 Wzór umowy o udz_wsparcia pomost_ w formie usług szkol_-doradczych

zał_ 7 Zaświadczenie-o-pomocy-de-minimis


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji do projektu.

1. Formularz rekrutacyjny.
2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - WZÓR do wglądu; 
3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - WZÓR do wglądu;
4. Karta oceny rozmowy z doradcą zawodowy- WZÓR do wglądu
5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych- WZÓR do wglądu;
6. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;