Formy wsparcia

Realizacja projektu obejmuje następujące etapy:

I. ETAP - Przygotowanie doradcze do prowadzenia działalności - realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego przed założeniem działalności gospodarczej dla 30 Uczestników/Uczestniczek projektu, tj. warsztaty grupowe, doradztwo indywidualne.

II. ETAP – Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe - realizacja wsparcia w zakresie pomocy merytorycznej uczestnikowi w efektywnym wykorzystaniu dotacji, poprzez szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (szkolenie zawodowe - 6-8 h dziennie), budowania biznesplanu w tym konsultacje indywidualne

Do uczestnictwa w kolejnych etapach projektu mogą przystąpić Uczestnicy projektu, którzy ukończą I i II ETAP (uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych i 100% spotkań doradczych zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb doradczo-szkoleniowych Uczestnika projektu).

III. ETAP - przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 22700,76 zł dla 30-tu Uczestników/Uczestniczek projektu.

IV. ETAP - przyznanie wsparcia pomostowego w postaci usług szkoleniowo - doradczych w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz związanych ze specyfiką prowadzonej działalności dla 30 Beneficjentów Pomocy.

V. ETAP - przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego dla 30 Beneficjentów Pomocy) w postaci finansowego wsparcia pomostowego w kwocie do 1500,00 zł miesięcznie.

Projekt na każdym etapie jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU


Harmonogram szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach projektu (do pobrania)