O projekcie

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.3  Wsparcie dla osób zamierzajacych rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

OKRES REALIZACJI: od 1 maja 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 osób (w tym 16K) powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni i nieaktywni zawodowo), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i planujących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez udzielenie w okresie od 05.2017-01.2019 r. wsparcia obejmującego:

 • zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe przygotowujące do rozpoczęcia działalności,
 • przyznanie 30 osobom bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wys. ok 22700,00 zł),
 • zindywidualizowane i kompleksowe doradztwo i szkolenia dla osób, które rozpoczęły działalność (wsparcie pomostowe),
 • wsparcie finansowe w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności (wsparcie pomostowe).

Zaplanowane w projekcie wsparcie pozwoli utworzyć i wesprze funkcjonowanie 30 mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, co wprost wpisuje się w Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8iii.

Projekt skierowany jest do 30 osób  (w tym   kobiet) powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego  należących do co najmniej jednej z poniższych  znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 •  kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka),
 •  osoby o niskich kwalifikacjach,
 •  osoby zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia wyższej od średniej woj.
 •  osoby o niskich dochodach w rodzinie.

 W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 •  materiały szkoleniowe,
 •  poczęstunek podczas szkoleń,
 •  stypendium za udział w szkoleniach,
 •  wsparcie doradcy biznesowego.

 

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jego przyznania.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez Uczestnika otrzymanych środków mogą być w szczególności:

 • poręczenie,
 • weksel własny,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Szczegółowe informacje nt. warunków ustanowienia zabezpieczenia zostaną określone w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości