Rekrutacja

REKRUTACJA  UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA  

 


Jaworzno, dnia 08.08.2017 r.

W związku z nieprzystąpieniem do projektu jednego z uczestników, do projektu została zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Poniżej publikujemy zaktualizowane listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

- do pobrania - lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu  

lista rankingowa - kobiety

lista rankingowa - mężczyźni 


Jaworzno, dnia 14.07.2017r.

W dniu 14.07.2017r. procedura rekrutacji uczestników do projektu została zakończona.

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

- do pobrania - lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu  

lista rankingowa - kobiety

lista rankingowa - mężczyźni 


Jaworzno, dnia 05.07.2017r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ dokumentów rekrutacyjnych (wyniki z III-go etapu rekrutacji) - po procedurze odwoławczej:

Do kolejnego etapu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 30 osób, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną oraz najwyższą liczbę punktów. Osoby te zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym (etap IV).

W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów z rozmowy z Doradcą Zawodowym, w pierwszej kolejności na rozmowę z Doradcą Zawodowym będą zaproszone kolejne osoby z listy rezerwowej (osoby, które uzyskały weryfikację pozytywną  jednakże nie przeszły do 4 etapu rekrutacji ze względu na brak miejsc) celem uzupełnienia grupy docelowej projektu.


Jaworzno, dnia 19.06.2017r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ dokumentów rekrutacyjnych (wyniki z II-go etapu rekrutacji) 


Jaworzno, dnia 26.05.2017r.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17  ogłasza nabór uczestników do projektu „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem”, który będzie prowadzony
w terminie od 5 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. (ogłoszenie o naborze)

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą. Formularz rekrutacyjny dostępny jest do pobrania w zakładce "DO POBRANIA".

Biuro Projektu: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00


Kontakt:
 tel.:  + 48 728 450 317
e-mail: przedsiebiorczosc@cargo.edu.pl 

Projekt skierowany jest do 30 osób  (w tym   kobiet) powyzej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego  należących do co najmniej jednej z poniższych  znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne 
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie ponadgimnazjalne).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 •  kobiety,  
 •  kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka,
 •  osoby zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia wyższej od średniej woj. (*),
 •  osoby o niskich dochodach w rodzinie (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - na podst. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm..- tj. 674 zł / os w 2017r.),

Dokumenty potrzebne do udziału w procesie rekrutacyjnym :

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • kobiety bierne zawodowo (**) + 5pkt,
 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka (***)+ 5pkt
 • osoby o niskim dochodzie w rodzinie(****) + 10 pkt
 • osoby zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia w województwie. + 10 pkt. 

Zasady naboru do projektu w Regulaminie rekrutacji.

SCHEMAT PROCESU REKRUTACJI

Schemat punktacji w procesie rekrutacji do projektu

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami projektu będzie 30 osób (w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie śląskim. Każda zakwalifikowana do projektu osoba musi   spełniać łącznie następujące kryteria:

 • Jest  osobą w wieku powyżej 30 lat, tj. od dnia 30 urodzin (osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu),
 • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
 • jest  osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
 • należy przynajmniej do jednej z poniższych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka)
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 • nie posiada  zarejestrowanej działalności gospodarczej (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu
 • nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu,
 • nie zawiesiła prowadzenia działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu,
 • nie była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS (PO WER lub RPO) na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • nie była zatrudniona w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u Beneficjenta, lub wykonawcy w ramach projektu i nie jest osobą, którą łączy lub łączył z Beneficjentem, lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
  • związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
  • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta w projekcie lub wykonawcy.

 • nie posiada na dzień przystąpienia do projektu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie korzystała z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),
 • na której nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie otrzymała dofinansowania z innych źródeł na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych,
 • zapoznała się z Regulaminem rekrutacji do projektu,
 • oświadczyła, że wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe,
 • złożyła oświadczenie, iż w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego nie zawiesi prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • złoży oświadczenie, iż nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych ze wsparcia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (wykaz sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu),
 •  zamierza zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego,
 •  wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu,
 •  oświadczy, iż na dzień przystąpienia do projektu będzie spełniać kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie.

(*) Powiaty o stopie bezrobocia wyższej od średniej w woj. śląskim (stan na dzień 28.02.2017r.):  Żywiecki, Lubliniecki, Tarnogórski, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, Częstochowski, Kłobucki, Myszkowski, Gliwicki, m. Zabrze, m. Chorzów, m. Siemianowice Śląskie, m. Świętochłowice, Rybnicki, Wodzisławski, m. Żory, Będziński, Zawierciański, m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec (źródło „Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim według stanu na 28 lutego 2017 r.” https://wupkatowice.praca.gov.pl).

(**)  Osoba bierna zawodowo / nieaktywna zawodowo – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest to: osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

(***) Kobieta powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka - tj. kobieta powracająca na rynek pracyw okresie 3 lat od dnia urodzenia dziecka

(****) Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - na podst. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm..- tj. 674 zł / os w 2017r.